ThaiCham

Log in

INSEE VIETNAM CONTINUES TO RECEIVE TOP 50 CORPORATE SUSTAINABILITY AWARDS

On June 29, 2023, INSEE Vietnam was honored to receive Top 50 Corporate Sustainability Awards, organized by Nhip Cau Dau Tu Magazine in two categories E-S-G Leadership and Optimize the sustainable materials.

Ngày 29/06/2023 vừa qua, INSEE Việt Nam vinh dự được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức ở hai hạng mục Nhà lãnh đạo E-S-G và Doanh nghiệp tiêu biểu tối ưu sử dụng nguyên vật liệu thay thế hiệu quả.

 

Picture 1: With continuous efforts on the Sustainable Development journey, INSEE Vietnam was honored to receive the Top 50 Corporate Sustainability Awards (CSA) for 2 consecutive years
Picture 1: With continuous efforts on the Sustainable Development journey, INSEE Vietnam was honored to receive the Top 50 Corporate Sustainability Awards (CSA) for 2 consecutive years

The Top 50 Corporate Sustainability Awards 2023 (CSA) organized by Nhip Cau Dau Tu Magazine with the theme ” E-S-G Eternal Value” to honor Enterprises with practical and compliant actions related to Environment, Society and Governance. INSEE Vietnam is honored to receive this award for the second time, which is a positive recognition for the efforts that the Company has been, is and will be implementing in the “Build for Life” journey that INSEE pursues.

Giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2023 (CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức với chủ đề “Giá Trị Trường Cửu Của E-S-G” nhằm vinh danh các Doanh nghiệp có những hành động thực tiễn, tuân thủ các vấn đề liên quan của Môi trường, Xã hội và Quản trị. INSEE Việt Nam vinh dự lần thứ 2 được nhận giải thưởng này như là một sự ghi nhận tích cực cho những nỗ lực mà Công ty đã, đang và sẽ triển khai trong hành trình Vững Xây Cuộc Sống mà INSEE theo đuổi.

With a history of more than 50 years as a leader in the sustainable building materials production field in Asia, INSEE Group has set out its Ambition for Sustainable Development with a vision to 2030 following the E-S-G Commitments. In Vietnam, the goals to realize this ambition have been integrated throughout the enterprise’s value chain and cooperated with stakeholders in order to protect the environment, creating positive values ​​for the company with excellent social and corporate governance.

Với lịch sử hơn 50 năm dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng bền vững ở Châu Á, tập đoàn INSEE đã đề ra Tham vọng phát triển bền vững tầm nhìn tới năm 2030 đi theo các Cam kết E-S-G. Tại Việt Nam, các mục tiêu để hiện thực hóa tham vọng này đã được lồng ghép xuyên suốt chuỗi giá trị của doanh nghiệp và hợp tác với các bên hữu quan nhằm hướng đến bảo vệ môi trường, tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội và quản trị doanh nghiệp xuất sắc.

Specifically with the goal of Environment, INSEE has been making efforts in activities to reduce carbon emissions by utilizing alternative fuels and raw materials. INSEE currently has the lowest CO2 emissions in the Vietnamese industry, at 379kg CO2/ton of cement produced (data in 2022) compared to 667 kg/CO2 ton of cement (estimated by the Vietnam National Cement Association – VNCA in 2022). At the same time, INSEE also minimizes the impact on biodiversity through cooperation activities with the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and ensures responsible use of water resources at all INSEE’s plants.

Cụ thể với mục tiêu Môi trường (Environment), INSEE đã và đang nỗ lực trong các hoạt động để giảm lượng khí thải carbon thông qua việc sử dụng nhiên liệu và nguyên liệu thô thay thế. Hiện INSEE đang có mức phát thải CO2 thấp nhất trong ngành tại Việt Nam, ở mức 379kg CO2/ tấn xi măng sản xuất (số liệu năm 2022) so với 667 kg/ CO2 tấn xi măng (ước tính bởi Hiệp hội Xi măng Việt Nam – VNCA vào năm 2022). Đồng thời, INSEE cũng giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học thông qua các hoạt động hợp tác cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và đảm bảo sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm tại tất cả các nhà máy của INSEE.

Social is the next goal that INSEE wants to make a positive impact on, improve people’s quality of life, provide the safest workplace as well as connect with the community where they operate. In INSEE’s corporate social responsibility strategy, the company focuses on 3 main pillars including sustainable community development, infrastructure construction and education support throughout South Vietnam. INSEE focuses on sustainable infrastructure and community development in the rural areas where INSEE’s plants are located, as it is seen as the best investment in society and in alignment with local governments by calling on INSEE employees to directly participate in volunteering hours for meaningful social activities. Up to now, INSEE has renovated and built nearly 20 houses for households in need, more than 120km of roads have been concreted and 14 bridges have been built. Currently, INSEE is in the process of building 5 houses for difficult households in Kien Luong district, Kien Giang province. With the goal of developing education with the Enterprise-based Vocational Education (EVE) program, INSEE has helped develop labor resources and provide local job opportunities in the Hon Chong plant area, creating opportunities for more than 200 students in the area. In addition, the Company also organizes the INSEE Prize, a sustainable construction playground for students and helps bring winning project to life.

Xã hội (Social) là mục tiêu tiếp theo mà INSEE mong muốn tạo nên tác động tích cực đến xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cung cấp nơi làm việc an toàn nhất cũng như gắn kết với cộng đồng nơi Công ty hoạt động. Trong chiến lược trách nhiệm xã hội của INSEE, công ty tập trung vào 3 trụ cột chính bao gồm phát triển cộng đồng bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ giáo dục trên khắp miền Nam Việt Nam. INSEE tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng và cộng đồng bền vững ở các vùng nông thôn nơi các nhà máy của INSEE đang hoạt động, vì đây được xem là khoản đầu tư tốt nhất cho xã hội và gắn kết với chính quyền địa phương bằng cách kêu gọi nhân viên INSEE trực tiếp tham gia đóng góp giờ tình nguyện cho các hoạt động xã hội hội ý nghĩa. Tính đến nay, INSEE đã cải tạo và xây dựng gần 20 ngôi nhà cho các hộ dân cần được giúp đỡ, hơn 120km đường được bê tông hóa và 14 cây cầu dân sinh được xây dựng. Hiện tại, INSEE đang trong quá trình triển khai xây dựng 5 ngôi nhà tình thương cho các hộ gia đình cần được giúp đỡ tại địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Với mục tiêu phát triển giáo dục với chương trình đào tạo nghề tại doanh nghiệp (EVE), INSEE đã giúp phát triển nguồn lực lao động và mang đến cơ hội việc làm tại địa phương ở khu vực nhà máy Hòn Chông, tạo cơ hội cho hơn 200 học viên trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức cuộc thi INSEE Prize, một sân chơi hướng đến xây dựng bền vững dành cho sinh viên và giúp hiện thực hóa các thiết kế chiến thắng vào đời sống.

For the purpose of Governance, the Enterprise always manages the interests of stakeholders in a responsible and sustainable manner. At INSEE Vietnam, good corporate governance is encouraged at all levels of the organization. As a member of Siam City Cement Public Company Limited, INSEE Vietnam adheres to the Group’s Corporate Governance Policy and Code of Business Conduct along with other management policies in Vietnam, further reinforcing The Company’s commitment to the highest standards of business integrity in all its dealings, setting global standards in INSEE practices, prevention of non-compliance.

Đối với mục tiêu Quản trị (Governance), Doanh nghiệp luôn quản lý lợi ích của các bên liên quan một cách có trách nhiệm và bền vững. Tại INSEE Việt Nam, quản trị công ty tốt được khuyến khích ở mọi cấp độ trong tổ chức. Là một thành viên của Siam City Cement Public Company Limited, INSEE Việt Nam tuân thủ Chính sách Quản trị Công ty và Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của Tập đoàn cùng với các chính sách quản lý khác tại Việt Nam, củng cố hơn nữa cam kết của Công ty đối với các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính trong kinh doanh ở tất cả các giao dịch, thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu trong các biện pháp của INSEE, phòng ngừa các hành vi không tuân thủ.

Mr. Dao Nguyen Khanh - Head of Corporate Communications and Sustainable Development representing INSEE Vietnam received the Top 50 Corporate Sustainability Awards (CSA) in 2023.
Mr. Dao Nguyen Khanh – Head of Corporate Communications and Sustainable Development representing INSEE Vietnam received the Top 50 Corporate Sustainability Awards (CSA) in 2023.

According to Mr. Dao Nguyen Khanh – Head of Sustainability Development and Corporate Communications, INSEE Vietnam representative shared: “At INSEE, we are driving our E-S-G ambition by the structural governance for each sustainability workstream in every 2 months from local to global. Each workstream will be chaired and directed by Executive level to ensure the implementation has been accelerating to achieve our target each year and 2030 ambition”.

Theo ông Đào Nguyên Khánh – Trưởng Bộ phận Phát triển Bền vững và Truyền thông Doanh nghiệp, đại diện INSEE Việt Nam chia sẻ: “Tại INSEE, chúng tôi đang thúc đẩy tham vọng E-S-G của mình bằng cách quản trị và kiểm soát chặt chẽ tiến trình thực thi từng sáng kiến bởi cuộc họp đánh giá bởi Hội đồng phát triển bền vững mỗi 2 tháng một lần tại cấp độ từng quốc gia sở tại đến toàn Tập đoàn. Mỗi sáng kiến và kế hoạch thực hiện sẽ do Ban Lãnh đạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo để đảm bảo việc triển khai được đẩy nhanh tiến độ, giúp INSEE đạt được mục tiêu hàng năm và tham vọng Phát triển bền vững đến năm 2030.”

> For more information, please visit Insee Vietnam

 

News Catagories

ThaiCham News

Member's News

Economics News

Recent News

Sponsors