ThaiCham

Log in

The announcement of information on receiving difficulties and obstacles faced by FDI enterprises in Ho Chi Minh City

For the purpose of improving the efficiency of solving difficulties and obstacles for FDI enterprises, the Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee signed Decision No. 774/QD-UBND to establish the Working Group and the Support Group of the Working Group to resolve difficulties and obstacles for FDI enterprises in Ho Chi Minh City (referred to as “Working Group 774”).

The Permanent Working Group respectfully informs about the following information on receiving difficulties of FDI enterprises in Ho Chi Minh City:

– Address for receiving documents: 51 Dinh Tien Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (Permanent Working Group 774, Ho Chi Minh City Investment and Trade Promotion Centre)

– Receiving mailbox: TCT774@itpc.gov.vn

– Hotline: 0963.44.00.22

——————————–

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết các khó khăn và vướng mắc cho doanh nghiệp FDI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký quyết định số 774/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Tổ Công tác 774).

Cơ quan Thường trực Tổ Công tác kính gửi quý đơn vị về thông tin tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để công bố rộng rãi đến các thành viên, như sau:

– Địa chỉ tiếp nhận văn bản: Số 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ quan Thường trực Tổ Công tác 774 – Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh)

– Hộp thư thoại tiếp nhận: TCT774@itpc.gov.vn

– Hotline: 0963.44.00.22

[Đính kèm: Công văn công bố thông tin và Quyết định 774/QĐ-UBND]

 

News Catagories

ThaiCham News

Member's News

Economics News

Recent News

Sponsors